Obrenovac, 03.07.2020

DA NE UNESETE KORONU U KUĆU


Izvor: Kurir.rs / R. Briza,Lokalne novine | Obrenovac, 17.03.2020.
Izujte se, operite ruke i odnesite jakne na terasu

Foto:Shutterstock


                                                

Pre­ve­n­ci­ja Kad uđe­te u ku­ću, pre­svu­ci­te se, a ke­se u ko­ji­ma je bi­la hra­na bacite

                    

                   

                                            

                    

                                                 

Mno­gi gra­đa­ni Sr­bi­je, ia­ko im je ja­sno ka­ko se ko­ro­na­vi­rus pre­no­si, ipak ne zna­ju šta pr­vo da ra­de ka­da otvo­re vra­ta svog sta­na ili ku­će po po­vra­t­ku s po­sla ili iz pro­dav­ni­ce.

To su, osim uko­li­ko ima­te gos­te ko­ji još ne zna­ju da u se­bi no­se vi­rus, kri­ti­č­ni tre­nu­ci za unos ko­vi­da-19 u svoj dom.

In­fe­k­to­log prof. dr Ža­r­ko Ran­ko­vić, glav­ni koo­r­di­na­tor za spro­vo­đe­nje me­ra u bo­r­bi pro­tiv ko­ro­ne u Ni­šu, ka­že za Ku­rir da svi ko­ji mo­gu da ra­de od ku­će, to i uči­ne, a po­se­b­no ri­zi­č­ne gru­pe sta­nov­ni­štva - ka­r­dio­va­sku­lar­ni bo­le­sni­ci, oso­be ko­je bo­lu­ju od ma­li­g­nih bo­le­sti i di­ja­be­te­sa. Ali bez ob­zi­ra na to, ne sa­mo oni već i osta­li gra­đa­ni mo­ra­ju da idu na pi­ja­cu i pro­dav­ni­cu u na­ba­v­ku.

- Oda­kle god da ste se vra­ti­li, pr­vo je da, čim uđe­te u stan ili ku­ću, od­mah izu­je­te obu­ću. Obu­j­te ku­ć­ne pa­pu­če i izne­si­te ja­k­nu ili ka­put na te­ra­su. Po­tom ide­te od­mah u ku­pa­ti­lo i pe­re­te ru­ke čvr­stim sa­pu­nom 20 se­ku­n­di pod to­plom vo­dom. Za­tim je do­bro da se pre­svu­če­te, da obu­če­te ku­ć­nu ode­ću. Ni­ka­ko se ne lju­bi­te i ne gr­li­te s de­com i osta­lim uku­ća­ni­ma - ka­že Ran­ko­vić.

Uko­li­ko ste kre­nu­li na pi­ja­cu ili u pro­dav­ni­cu, do­da­je, veo­ma je bi­t­no da dr­ži­te od­sto­ja­nje od pr­ve oso­be do se­be vi­še od jed­nog me­tra:

- I tu va­ži pra­vi­lo da ne­ma gr­lje­nja, po­zdra­vlja­nja, ru­ko­va­nja i lju­blje­nja s po­zna­ni­ci­ma i pri­ja­te­lji­ma ko­je ste ta­mo sre­li. U pro­dav­ni­ca­ma dr­ži­te od­sto­ja­nje, a na­mi­r­ni­ce ko­je ste do­ne­li ku­ći spu­sti­te u ke­sa­ma na pod pred­so­blja, po­no­vi­te či­tav onaj pos­tu­pak ko­ji smo opi­sa­li pri do­la­sku ku­ći, a po­tom hra­nu, vo­će i po­vr­će izva­di­te iz ke­sa, slo­ži­te gde sto­je, a te ke­se ba­ci­te.

Ka­ko prof. dr Ran­ko­vić sa­ve­tu­je, bi­t­no je da se de­zi­n­fi­ku­ju sve kva­ke u sta­no­vi­ma i ku­ća­ma, po­se­b­no one od ula­znih vra­ta.

- Če­šće de­zi­n­fi­ku­j­te i sto­lo­ve, ra­d­ne po­vr­ši­ne u ku­hi­nji. Isto ta­ko, usi­sa­va­j­te i ri­ba­j­te po­do­ve. Vo­di­te ra­ču­na o hi­gi­je­ni. Uko­li­ko ose­ti­te si­m­p­to­me, a zna­te da ste bi­li izlo­že­ni ko­ro­na­vi­ru­su jer ste bi­li u kon­ta­k­tu s ne­kim ko je do­šao iz ža­ri­šta za­ra­ze ili bio u kon­ta­k­tu s ne­kim ko je bio izlo­žen vi­ru­su, ja­vi­te se na broj te­le­fo­na Mi­ni­sta­r­stva zdra­vlja ili in­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje u svom gra­du ili me­stu - ka­zao je on.R. BRIZA

Stepenište 

NE KO­RI­STI­TE LIFTOVE

Prof. Ran­ko­vić ka­že da svi ko­ji ži­ve u zgra­da­ma izbe­ga­va­ju da se vo­ze li­f­tom:

- Osim što je pe­nja­nje i si­la­že­nje ste­pe­ni­ca­ma ko­ri­sno za zdra­vlje, mo­že­te da izbe­g­ne­te su­sret s vi­ru­som u li­f­tu.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE