Obrenovac, 04.07.2020

Javni poziv za dodelu pomoći za završetak obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata na teritoriji gradske opštine Obrenovac, koja oštećenja su nastala kao posledica majske poplave iz 2014. godine


Izvor: Lokalne novine | Obrenovac, 27.06.2017.

Foto:Printscreen
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC

objavljuje

J A V N I P O Z I V

za dodelu pomoći za završetak obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata na teritoriji gradske opštine Obrenovac, koja oštećenja su nastala kao posledica majske poplave iz 2014. godine 1.Dodela pomoći po ovom javnom pozivu vršiće se iz sredstava budžeta gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu.

Pomoć je namenjena za vlasnike porodičnih stambenih objekata na kojima je nastala šteta kao posledica majske poplave iz 2014. godine, a koji objekti su kategorisani u objekte od 2. do 5. kategorije u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda (''Službeni list SFRJ'', broj 27/87) i čija obnova nije završena.

2. Maksimalan broj korisnika ograničen je visinom sredstava koja su Odlukom o budžetu GO Obrenovac za 2017 godinu planirana za tu namenu.

Pomoć se dodeljuje u novčanim iznosima u visini od 100.000,00 ili od 200.000,00 dinara po korisniku, isključivo za nabavku građevinskog materijala i opreme neophodne za završetak oštećenog stambenog objekta, a u cilju njegovog osposobljavanja za stanovanje.

Korisnici pomoći po ovom pozivu odabraće se po redosledu prispeća podnetih prijava, pod uslovom da je podneta potpuna dokumentacija i da podnosilac prijave ispunjava uslove iz ovog javnog poziva.

3. Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju sva zainteresovana lica sa teritorije gradske opštine Obrenovac, koji su vlasnici stambenog objekta oštećenog poplavom i kategorisanog od 2 do 5 kategorije, u skladu sa Uputstvom navedenim u tačci 1. ovog poziva, koji nisu uspeli da u potpunosti obnove svoj objekat i osposobe ga za stanovanje.

4. Uz prijavu podnosioci su dužni da podnesu sledeću dokumentaciju:

- Rešenje gradske opštine Obrenovac, Odeljenja za imovinsko pravne i stambene poslove o utvrđenoj kategoriji oštećenja porodičnog stambenog objekta i o dodeljenoj bespovratnoj državnoj novčanoj pomoći za oštećeni stambeni objekat, u fotokopiji;

- opis radova koje je potrebno preduzeti za otklanjanje konstruktivnog oštećenja na stambenom objektu, sa specifikacijom potrebnog materijala ili opreme (vrata, prozori, pločice i sl.) sa predračinskim vrednostima;

- fotografiju unutrašnjih i spoljnih delova oštećenog stambenog objekta u trenutku podnošenja prijave;

- izavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu uspeli da u potpunosti obnove svoj objekat i osposobe ga za stanovanje.

5. Prijava na javni poziv podnosi se na propisanom obrascu koji je sastavni deo ovog poziva u periodu od 26.06 -03.07.2017. godine, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 časova.

Obrazac prijave biće dostupan na sajtu gradske opštine Obrenovac i na info pultu Uprave gradske opštine Obrenovac.

6. Prijave se podnose na pisarnicu Uprave gradske opštine Obrenovac, adresa ul. Vuka Karadžića 74 ili putem pošte na ovu adresu, sa naznakom ''Prijava na javni poziv'' za Aleksandra Pantelića, člana Veća gradske opštine.

7. Proveru navoda iz prijava vršiće stručna Komisija Uprave gradske opštine Obrenovac uvidom uvidom u dokumentaciju i stanje na terenu kod svakog ponosioca prijave i ista Komisija će utvrditi nacrt liste korisnika pomoći.

Na nacrt liste Komisiji se može uložiti prigovor u roku od 8 dana.

Stručna Komisija Uprave gradske opštine doneće odluku po prigovoru i utvrditi predlog konačne liste korisnika pomoći.

8. Odluku o dodeli pomoći po konačnoj listi doneće predsednik gradske opštine uz saglasnost Veća gradske opštine.

9. Odluka o dodeli pomoći biće uručena korisniku pomoći i objavljena na zvaničnom sajtu gradske opštine Obrtenovac, kroz zbirni spisak.

10. Osoba zadužena za davanje informacija, praćenje sprovođenja dodele pomoći i praćenje namenskog korišćenja sredstava odobrenih kao pomoć po ovom javnom pozivu je Aleksandar Pantelić, član Veća gradske opštine, čiji je kontakt telefon 064/83-43-308.

11. Ovaj poziv objaviti na internet stranici gradske opštine Obrenovac i na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Obrenovac.

U Obrenovcu, dana 23. jun 2017. godine.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE