Obrenovac, 08.07.2020

NOVE MERE U JAVNOM PREVOZU


Izvor: Kurir.rs/ R. K.,Lokalne novine | Obrenovac, 16.03.2020.
Nema više ulaska na prednja vrata!

Foto:AP/Vadim Ghirda


U svim vo­zi­li­ma jav­nog pre­vo­za, kao i ta­k­si vo­zi­li­ma, gde je to mo­gu­će, kao i na sta­ja­li­šti­ma jav­nog pre­vo­za, bi­će pos­ta­vlje­ni sa­ve­ti gra­đa­ni­ma ka­ko da se za­šti­te od ko­ro­na­vi­ru­sa                                             

Vo­za­či u vo­zi­li­ma GSP u Beo­gra­du ubu­du­će ne­će pro­da­va­ti kar­te u vo­zi­li­ma, dr­ža­će za­tvo­re­na vra­ta od ka­bi­ne, au­to­bu­si će se na okre­t­ni­ca­ma re­dov­no pro­ve­tra­va­ti, a u po­je­di­nim vo­zi­li­ma pri­vre­me­no je za­bra­njen ula­zak i izla­zak pu­t­ni­ka na pred­nja vra­ta.

Ovo su sa­mo ne­ke od no­vih me­ra ko­je su uve­de­ne u vo­zi­li­ma jav­nog pre­vo­za zbog opa­snos­ti od za­ra­ze i ši­re­nja ko­ro­na­vi­ru­sa. U svim vo­zi­li­ma jav­nog pre­vo­za, kao i ta­k­si vo­zi­li­ma, gde je to mo­gu­će, kao i na sta­ja­li­šti­ma jav­nog pre­vo­za, bi­će pos­ta­vlje­ni sa­ve­ti gra­đa­ni­ma ka­ko da se za­šti­te od ko­ro­na­vi­ru­sa.

Zo­ran Ra­do­ji­čić, gra­do­na­če­l­nik Beo­gra­da, ista­kao je da je ko­ro­na ve­li­ki iza­zov za grad, ali i da gra­d­ski pre­voz mo­ra da fu­n­k­cio­ni­še.

- Do­go­vo­re­no je da vo­zač, u tre­nu­ci­ma ka­da je pun au­to­bus, ne pri­ma no­ve pu­t­ni­ke, već da po­zo­ve di­spe­če­ra i da se po­ja­ča­ju li­ni­je.

Oni ko­ji pri­pa­da­ju ri­zi­č­nim gru­pa­ma tre­ba da izbe­ga­va­ju gra­d­ski pre­voz - re­kao je Ra­do­ji­čić i do­dao da će se na dne­v­nom ni­vou ra­di­ti ana­li­za bro­ja lju­di ko­ji ko­ri­ste pre­voz, a da je pro­se­č­na po­pu­nje­nost vo­zi­la tre­nu­t­no od 50 do 70 od­sto.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE