Obrenovac, 04.07.2020

Javni konkurs za učešće Gradske opštine Obrenovac u finansiranju stalnih troškova funkcionisanja udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite sredstvima iz budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu


Izvor: Lokalne novine | Obrenovac, 27.06.2017.

Foto:Printscreen
Predsednik gradske opštine Obrenovac, dana 23. juna 2017. godine, na osnovu člana 6. Pravilnika o načinu finansiranja projekata udruženja sredstvima budžeta gradske opštine Obrenovac VIII-01 broj 020-4/39 od 29.05.2015. godine, na predlog Komisije za saradnju sa udruženjima od 20.06.2017. godine, uz saglasnost Veća gradske opštine Obrenovac, sa sednice održane dana 23. juna 2017. godine, doneo je

 

O D L U K U
O RASPISIVANjU PRVOG JAVNOG KONKURSA ZA UČEŠĆE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U FINANSIRANjU STALNIH TROŠKOVA FUNKCIONISANjA UDRUŽENjA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE SREDSTVIMA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2017. GODINU

1. Predmet konkursa

Predmet Javnog konkursa je učešće gradske oštine Obrenovac u finansiranju redovnih aktivnosti udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite, u skladu sa godišnjim programom rada tih udruženja, sredstvima iz budžeta gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu.

2. Namena sredstava, ciljevi konkursa i iznos sredstava za koji se konkurs sprovodi

Sredstva namenjena udruženjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite mogu da se koriste za realizaciju aktivnosti, i to:

poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije (boračko-invalidska zaštita i zaštita lica sa invaliditetom).

Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje stalnih troškova funkcionisanja udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite po ovom konkursu je 300.000,00 dinara.

3. Udruženja koja imaju pravo na podnošenje prijava

Pravo učešća u raspodeli sredstava budžeta gradske opštine Obrenovac imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji gradske opštine Obrenovac, odnosno imaju sedište ili ogranak na ovom području kao opštinske, međuopštinske, regionalne ili republičke, koje su registrovane najmanje 6 meseci, koje su registrovane za oblast boračko-invalidske zaštite, s tim da većinu projektnih aktivnosti moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

4. Uslovi za podnosioca prijave

Jedno udruženje može učestvovati sa jednim predlogom projekta na jednom konkursu.
Ostali uslovi za podnosica propisani su Pravilnikom o načinu finansiranja projekata udruženja sredstvima budžeta gradske opštine Obrenovac VIII-01 broj 020-4/39 od 29.05.2015. godine.

5. Maksimalna vrednost projekta sa kojim se konkuriše

Vrednost traženih sredstava iz budžeta gradske opštine Obrenovac ne sme biti veća
od 100.000,00 dinara po projektu.
Udruženje podnosi prijavu na konkurs koja podrazumeva podnošenje konkursne dokumentacije u predviđenom roku Komisiji za za saradnju sa udruženjima (u daljem tekstu: Komisija).

6. Dokumenta koja je potrebno priložiti uz prijavu

Udruženje podnosi prijavu na konkurs sa konkursnom dokumentacijom i to:

prijavni obrazac (koji sadrži obrazac za predlog aktivnosti i obrazac za budžet aktivnosti);

kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre – pečat APR ili kopija potvrde o prijemu od pošte);

kopiju Statuta podnosioca prijave;

kopiju Godišnjeg programa rada podnosioca prijave;

kopiju završnog izveštaja o realizaciji projekata finansiranih sredstvima budžeta gradske opštine Obrenovac u prethodnoj godini;

ukoliko aktivnosti sadrže obuke, radionice, treninge, predavanja, seminare ili slične aktivnosti neophodno je da se dostavi program sa definisanim temama i radne biografije predavača i trenera.

Prijavni obrazac je sastavni deo ove Odluke.
Potrebno je dostaviti jedan štampani original konkursne dokumentacije koji je potpisan i overen pečatom (na mestima koja su za to predviđena) i jedan na CD-u.
Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ćirilično pismo.
Prijavni obrazac treba popuniti jasno i precizno, kako bi prijava mogla da se proceni na najbolji mogući način.
Prijava u kojoj je konkursna dokumentacija napisana rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećom.

7. Merila i kriterijumi izbora

Svi projekti koje su podnosioci prijava predali u predviđenom roku biće procenjeni u skladu sa sledećim kriterijumima:

Finansijski i operativni kapacitet udruženja,

Budžet i racionalnost troškova,

Relevantnost - kvalitet projekta i godišnjeg plana aktivnosti,

Održivost projekta i samoodrživost udruženja.

 

8. Mesto i rok za dostavljanje prijave

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.
Koverat mora sadržati adresu primaoca i sledeće podatke:

PRIJAVA NA KONKURS ZA UČEŠĆE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U FINANSIRANjU STALNIH TROŠKOVA FUNKCIONISANjA UDRUŽENjA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE SREDSTVIMA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2017. GODINU

_______________
Naziv projekta
napomenu NE OTVARATI
Ime - naziv podnosioca prijave
Adresu podnosioca prijave

Prijava se predaje na pisarnicu gradske opštine Obrenovac ili šalje kao preporučena pošiljka poštom na dole naznačenu adresu primaoca:

Gradska opština Obrenovac
Komisija za saradnju sa udruženjima
Vuka Karadžića 74
11500 Obrenovac

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

9. Rok za donošenje odluke o izboru i način objavljivanja iste

Po završetku Javnog konkursa i obrade prijava Komisija će u roku od 30 dana od završetka Javnog konkursa utvrditi predlog rang liste predloženih projekata.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga rang liste u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na listu iz stava 1. ove tačke učesnici Javnog konkursa imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i

ista je konačna.
Po isteku roka za prigovor, odnosno po okončanju postupka po prigovorima Komisija će izraditi Izveštaj o sprovedenom javnom konkursu koji sadrži sve podnete prijave, predlog konačne rang liste predloženih projekata i predlog Odluke o izboru projekata koji će se finansirati iz budžeta gradske opštine Obrenovac.

Izveštaj se dostavlja Veću gradske opštine Obrenovac na usvajanje i utvrđivanje konačne rang liste i predloga Odluke za dodelu sredstava.

Odluku o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta gradske opštine Obrenovac na osnovu konačne rang liste uz pribavljeno mišljenje Veća gradske opštine Obrenovac donosi predsednik gradske opštine.

Na osnovu Odluke o izboru projekata predsednik gradske opštine Obrenovac zaključuje ugovor o finansiranju projekata sredstvima iz budžeta gradske opštine Obrenovac i donosi rešenje o dodeli sredstava.

Svi kandidati se mogu informisati o rezultatima konkursa na oglasnoj tabli gradske opštine Obrenovac i na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine Obrenovac.
Javni konkurs objaviće se na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine, na oglasnoj tabli gradske opštine i u lokalnim medijima.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa sajta gradske opštine.

 

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC

VIII – 01 br. 020-4/ 50 od 23. juna 2017. godine

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE