Obrenovac, 25.04.2019

Obrenovački dom za stare dobija licencu


Izvor: Lokalne novine | Obrenovac, 24.05.2017.
Ukoliko dokumentacija bude kompletna, postupak licenciranja Gerontološkog centra biće okončan do kraja meseca

Foto:Printscreen
Naj­ka­sni­je do kra­ja me­se­ca Ge­ron­to­lo­ški cen­tar „Obre­no­vac”, usta­no­va ko­ja tra­je već 45 go­di­na, tre­ba­lo bi da do­bi­je li­cen­cu za rad. Ti­me će ova ku­ća i zva­nič­no, ka­ko po­tvr­đu­ju u in­spek­ci­ji so­ci­jal­ne za­šti­te Mi­ni­star­stva ra­da, po­sta­ti jed­na od za­sad 15 dr­žav­nih usta­no­va u si­ste­mu so­ci­jal­ne za­šti­te Sr­bi­je, ko­ja je na­gra­đe­na za uslu­ge ko­je pru­ža.

Nad­le­žni pod­se­ća­ju da je obre­no­vač­ki cen­tar re­no­vi­ran pre oko dve i po go­di­ne, ubr­zo po­sle po­pla­va u ma­ju 2014. go­di­ne, ko­je su ga zna­čaj­no ošte­ti­le, ali i do­da­ju da će do­zvo­la za rad bi­ti kru­na ko­jom će bi­ti is­pu­nje­ni svi po­treb­ni struk­tu­ral­ni i funk­ci­o­nal­ni uslo­vi i stan­dar­di za bri­gu o sta­ri­ma. To ipak, ka­ko do­da­ju u in­spek­ci­ji, ne zna­či da je ova usta­no­va ra­ni­jih go­di­na ra­di­la mi­mo pro­pi­sa.

Zo­ran Su­bo­tić, di­rek­tor Ge­ron­to­lo­škog cen­tra „Obre­no­vac”, is­ti­če da je u objek­tu ob­no­vlje­no sve što je stra­da­lo u po­pla­va­ma, a ti­me su ujed­no pred­u­ze­te i sve me­re ka­ko bi usta­no­va so­ci­jal­ne za­šti­te u ko­joj bo­ra­vi 340 ko­ri­sni­ka pro­seč­ne sta­ro­sti od 80 go­di­na do­bi­la li­cen­cu.

– Na­ši sta­na­ri sa­da pro­vo­de vre­me u uslov­nim pro­sto­ri­ja­ma, sa no­vom opre­mom, svim što im je po­treb­no za do­bar, ne­sme­tan i lep bo­ra­vak. Ne­dav­no smo ot­klo­ni­li i naj­ve­ću pre­pre­ku za do­bi­ja­nje do­zvo­le, pa smo sva­ku od 20 sed­mo­kre­vet­nih so­ba pre­gra­di­li na po dve tro­kre­vet­ne – ob­zna­nio je Su­bo­tić.

Ovih da­na iz Obre­nov­ca sti­že još no­vo­sti jer će u na­red­nom pe­ri­o­du ve­šta­ci Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje ima­ti u ovom kut­ku svo­ju pro­sto­ri­ju, u ko­joj će mo­ći da pre­gle­da­ju ko­ri­sni­ke.

– Ova po­god­nost je na­me­nje­na oni­ma ko­ji kon­ku­ri­šu za uslu­gu tu­đa po­moć i ne­ga. Za­sad smo, u sa­rad­nji sa Fon­dom PIO, pri­pre­mi­li 30 pre­gle­da za na­še ko­ri­sni­ke. Ide­ja je da olak­ša­mo sta­ri­ma da ne mo­ra­ju da idu na pre­gle­de u fi­li­ja­lu fon­da u Bu­le­va­ru umet­no­sti, već da kod nas u do­mu pro­đu pre­gled ko­mi­si­je – na­ja­vlju­je Su­bo­tić.   

Ge­ron­to­lo­ški cen­tar „Obre­no­vac” ima ka­pa­ci­tet za naj­vi­še 340 ko­ri­sni­ka, u nje­mu se na­la­zi 135 oso­ba, a tu ra­di 138 za­po­sle­nih. Sa­sto­ji se od tri objek­ta – sta­ci­o­na­ra u ko­ji­ma su za­vi­sni ko­ri­sni­ci. U nje­mu se na­la­zi 40 so­ba sa tri kre­ve­ta i tri so­be sa po dva kre­ve­ta. Obje­kat B na­me­njen je po­kret­nim sta­na­ri­ma ko­ji ima­ju 46 dvo­kre­vet­nih gar­so­nje­ra. Isto to­li­ko so­ba je i u de­lu gde su po­lu­po­kret­ni ko­ri­sni­ci. Svi­ma nji­ma na uslu­zi su sa­vre­me­na opre­ma i ma­ši­ne za ku­hi­nju i ve­še­raj, no­vi kre­ve­ti, sto­lo­vi, fri­ži­de­ri, štep-de­ke, ali po­sle po­pla­va ob­no­vlje­na je i sa­la za ki­ne­zi­te­ra­pi­ju, ko­tlar­ni­ca, če­ka­o­ni­ca, bi­o­skop­ska sa­la... Objek­ti su ob­no­vlje­ni za­hva­lju­ju­ći ne­se­bič­noj po­dr­šci dr­ža­ve, ali i broj­nih kom­pa­ni­ja. Šte­ta od po­pla­va bi­la je pro­ce­nje­na na oko po­la mi­li­o­na evra.

– Oko 2.500 kva­dra­ta u pri­ze­mlju, od­no­sno če­tvr­ti­na objek­ta, bi­la je pod vo­dom. Tu su bi­le sme­šte­ne ži­le ku­ca­vi­ce ce­log si­ste­ma: sve ma­ši­ne za pra­nje i su­še­nje ve­ša, pro­fe­si­o­nal­na pe­gla, ka­za­ni i ki­pe­ri, ma­ši­ne za pra­nje po­su­đa… Sve je bi­lo uni­šte­no – pri­se­ća se di­rek­tor Ge­ron­to­lo­škog cen­tra „Obre­no­vac”.

Mi­ni­star­stvo ra­da je, iz­me­đu osta­lih, obez­be­di­lo no­vac za no­vu me­di­cin­sku opre­mu za ki­ne­zi­te­ra­pi­ju: te­ra­pe­ut­ski ste­pe­nik i no­vo vra­ti­lo, me­ha­nič­ku tra­ku... Za to je, uz re­no­vi­ra­nje bi­o­skop­ske sa­le, iz­dvo­je­no 3,3 mi­li­o­na di­na­ra.

– Sa­la ra­di od osni­va­nja do­ma, a u njoj je ra­ni­je bi­lo 130 me­sta. Po­sle po­pla­va smo tu na­pra­vi­li i bi­nu, na uštrb dva re­da se­di­šta, ta­ko da sa­da i ra­zna dru­štva mo­gu da go­stu­ju kod nas. Ima­mo 100 no­vih se­di­šta, ali i pro­stor za oso­be sa in­va­li­di­te­tom. Uz po­moć­na se­di­šta, u sa­li sa­da mo­že da bu­de 140 lju­di – pod­se­ća Su­bo­tić.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE