Obrenovac, 06.07.2020

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH NAGRADA


Izvor: Lokalne novine | Obrenovac, 27.01.2019.
Najbolji studenti školske 2018/2019 godine, sa teritorije Gradske opštine Obrenovac i ove godine imaju priliku da konkurišu za studentske nagrade

Foto:Promo
Veće Gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj dana 25.01.2019. godine, na predlog Komisije za obrazovanje  donelo je odluku o raspisivanju konkursa za dodelu studentskih nagrada najboljim studentima sa teritorije Gradske opštine Obrenovac u školskoj 2018/2019 godini.

 

I – BROJ NAGRADA

 

Raspisuje se konkurs za dodelu 50 studentskih novčanih nagrada najboljim studentima osnovnih i master studija akreditovanih fakulteta i visokih škola u školskoj 2018/2019. godini i to 45 nagrada studentima fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija i 5 nagrada studentima akreditovanih privatnih fakulteta.

 

II – USLOVI ZA DODELU


Pravo učešÄ‡a na Konkursu imaju redovni studenti osnovnih studija od druge godine studija i studenti master studija, koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija, koji nisu izgubili odnosno obnovili ni jednu godinu studija, koji imaju kontinuitet u školovanju (upisan fakultet odmah nakon završetka srednje škole), koji postignu izuzetne rezultate tokom studija tj. studenti sa prosečnom ocenom najmanje 8,50 u toku studija, koji su upisani na akreditovane državne i privatne fakultete i visoke škole Republike Srbije i koji imaju prebivalište na teritoriji gradske opštine Obenovac.

Pravo učešÄ‡a na Konkursu nemaju zaposleni studenti master studija.

 

III – IZNOS I ISPLATA NOVČANIH NAGRADA

 

Novčana nagrada iznosi 72.000,00 dinara neto po studentu.

Novčana nagrada će se ostvarivati u dva jednaka iznosa tokom trajanja školske 2018/2019. godine, i to prvi deo u februaru mesecu, a drugi deo u junu 2019. godine.

Student, za vreme primanja nagrade, obavezuje se: da neće promeniti mesto prebivališta za vreme dobijanja nagrade; da neće otići na školovanje ili na usavršavanje u inostranstvo za vreme dobijanja nagrade bez prethodne pisane saglasnosti davaoca nagrade.

Nagrađenom studentu prestaje pravo na isplatu preostalog dela studentske nagrade ukoliko u toku trajanja školske 2018/2019. godine izgubi status studenta.

 

IV – KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

 

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata su:

uspeh – prosečna ocena iz prethodnog perioda koja se množi brojem 2 i
efikasnost studiranja, koja se iskazuje određenim brojem bodova za godinu studija na koju je student upisan.
Kriterijumi iz prethodnog stava vrednuju se određenim brojem bodova na sledeći način:

 

prosek ocena se množi sa brojem 2,
bodovi na osnovu upisane godine studija:
Osnovne studije:
2. godina 1 bod
3. godina 2 boda
4. godina 3 boda
i ostale godine 3 boda

Master studije:
1. i 2. godina 3 boda

Broj bodova se utvrđuje rang listom.

Konačna rang lista predstavlja zbir bodova.

Po utvrđivanju rang liste, ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji se nalazi na višoj godini studija.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova u slučaju iz prethodnog stava, a nalaze se na istoj godini studija, prednost ima onaj kandidat koji ima veću prosečnu ocenu na prethodnoj godini studija.

 

V – POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

molba za prijavu na Konkurs za dodelu studentskih nagrada najboljim studentima sa teritorije gradske opštine Obrenovac u školskoj 2018/2019. godini,
fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,
overena fotokopija indeksa – prva strana i strane sa overenim semestrima (overa se vrši kod javnog beležnika),
za studente osnovnih studija i prve godine master studija – uverenje o položenim ispitima sa prethodnih godina osnovnih studija (prosečna ocena za studente osnovnih studija i prve godine master studija biće računata tako što će zbir ocena položenih ispita sa osnovnih studija biti podeljen sa ukupnim brojem položenih ispita); za studente druge godine master studija – uverenje o položenim ispitima na osnovnim studijama i uverenje o položenim ispitima sa prve godine master studija (prosečna ocena za studente druge godine master studija biće računata tako što će zbir ocena položenih ispita sa osnovnih i prve godine master studija biti podeljen sa ukupnim brojem ispita u toku osnovnih i prve godine master studija),
za studente master studija overena izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošÄ‡u da je nezaposlen ili uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je lice na evidenciji NSZ-e,
popunjavanje on-line upitnika ”Lokalna akademska mreža” koji se nalazi na sledećem linku http://www.studenti.obrenovac.rs/s_upitnik.php.  Studenti koji su već prijavljeni u ovu bazu nisu obavezni da ponovo popunjavaju upitnik.
Potrebna dokumentacija se predaje Odeljenju za privredu i razvoj preko pisarnice Uprave gradske opštine Obrenovac.

 

Kontakt osoba – Milica Vasiljević, 064/8322679.

 

VI – ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

 

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli gradske opštine Obrenovac i zvaničnom sajtu gradske opštine Obrenovac.

Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu. Nepotpunu prijavu Komisija za obrazovanje odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba Veću gradske opštine Obrenovac.

 

VII – POSTUPAK

 

Konkurs po ovoj Odluci sprovešÄ‡e Komisija za obrazovanje.

Prijem i pregled prispelih prijava i sastavljanje rang liste prijavljenih učesnika konkursa izvršiće Radna grupa u sastavu:

ZORAN ĆORLOMANOVIĆ,
MILICA VASILjEVIĆ i
GORDANA TEŠIĆ.

Komisija za obrazovanje po završetku rada Radne grupe iz prethodnog stava, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrdiće Predlog rang liste i istu će objaviti na oglasnoj tabli i na zvaničnom sajtu gradske opštine Obrenovac.
Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na Predlog rang liste Komisiji za obrazovanje u roku od 8 dana od dana objavljivanja Predloga rang liste.
Odluka Komisije za obrazovanje po prigovoru je konačna.
Predlog konačne rang liste sa predlogom studenata za dodelu novčanih nagrada dostavlja se Veću gradske opštine Obrenovac na dalji postupak i odlučivanje.
Veće donosi odluku o dodeli na osnovu predložene rang liste. Odluka Veća je konačna.
Nakon donošenja odluke o dodeli nagrada, ista se objavljuje na oglasnoj tabli i na zvaničnom sajtu gradske opštine Obrenovac.

Studenti koji dobiju novčanu nagradu, a imaju ideju iz njihove oblasti studija čiji je cilj unapređenje kvaliteta života na teritoriji gradske opštine Obrenovac, predlog u vidu seminarskog rada mogu dostaviti gradskoj opštini Obrenovac prilikom preuzimanja studentske nagrade.

 

VIII – OBJAVLjIVANjE ODLUKE

 

Tekst ove Odluke objaviti na oglasnoj tabli i na zvaničnom sajtu gradske opštine Obrenovac, a obaveštenje o raspisanom konkursu objaviti i u lokalnim sredstvima javnog informisanja.

 

 

 

VEĆE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC

VII-02 br. 020-3/ 12 od 25. januara 2019. godine

 

 

 

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Miodrag Mitrović

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE