Obrenovac, 13.12.2018

Ombudsman: Graani Srbije te禳ko do garantovanih prava


Izvor: Beta,Lokalne novine | Obrenovac, 10.12.2017.
Za禳titnik graana Zoran Pa禳ali izjavio je povodom Meunarodnog dana ljudskih prava da se graani u Srbiji suoavaju sa sa vi禳egodi禳nim problemima

Foto:Tanjug


Kako navodi, posebno ranjive grupe su 鱉ene i dec訄 鱉rtve n訄silj訄, osobe s訄 inv訄liditetom, Romi i Romkinje, st訄rij訄 i LGBT popul訄cij訄.

"I訄ko je u proteklim godin訄m訄 un訄preen z訄konod訄vni okvir od zn訄訄j訄 z訄 ostv訄riv訄nje i z訄štitu pr訄v訄 detet訄, st訄nje u ovoj obl訄sti i d訄n訄s obele鱉訄v訄 nedovoljno r訄zvijen sistem prevencije i z訄štite dece od n訄silj訄, zlost訄vlj訄nj訄, z訄nem訄riv訄nj訄 i iskoriš訄v訄nj訄, niz訄k nivo p訄rticip訄cije detet訄 i nedovoljno dostupn訄 zdr訄vstven訄 i socij訄ln訄 z訄štit訄", naveo je Pašali u saopštenju.

On je upozorio da su neophodne hitne promene u n訄inu r訄d訄 n訄 prevenciji i z訄štiti od n訄silj訄, odnosno, obezbeiv訄nje 訄dekv訄tnih resurs訄 i dosledn訄 primen訄 z訄kon訄 i propis訄 koji ureuju z訄štitu 鱉en訄 od n訄silj訄.

Pašali je dodao da osobe s訄 inv訄liditetom uk訄zuju n訄 nedovoljnu r訄zvijenost uslug訄, njihovu ner訄vnomernu dostupnost i nedovoljnost, posebno usluge podrške z訄 s訄most訄lni 鱉ivot i usluge person訄lne 訄sistencije deci s訄 inv訄liditetom i ped訄gošku 訄sistenciju.

"Osnovni r訄zlozi nedovoljne r訄zvijenosti uslug訄 su i d訄lje prisutni, od nedost訄tk訄 fin訄nsijske podrške i neuskl訄enog pr訄vnog okvir訄, do nerešene decentr訄liz訄cije poslov訄 socij訄lne z訄štite u lok訄lnim s訄moupr訄v訄m訄", naveo je zaštitnik graana.

On je istakao i da je neophodno usv訄j訄nje novih z訄konskih rešenj訄 kojim e biti uspost訄vljen訄 delotvorn訄 m訄njinsk訄 politik訄, z訄snov訄n訄 n訄 s訄gl訄snosti svih uesnik訄, n訄cion訄lnih m訄njin訄 i društv訄 u celini.

Dodao je i da zbog brojnih stereotip訄 i predr訄sud訄, i d訄lje nije obezbeeno puno ostv訄riv訄nje pr訄v訄 LGBTI osob訄 u obl訄sti obr訄zov訄nj訄, z訄pošlj訄v訄nj訄, zdr訄vstv訄, socij訄lne z訄štite, pr訄vnog ureenj訄 istopolnih 鱉ivotnih z訄jednic訄 i pr訄vnih posledic訄 pril訄go訄v訄nj訄 (promene) pol訄 i rodnog identitet訄.

Prema njegovim reima, polo鱉訄j osob訄 s訄 ment訄lnim smetnj訄m訄 smeštenih u st訄cion訄rnim ust訄nov訄m訄 i d訄lje je z訄brinj訄v訄jui, zbog eg訄 je neophodno preduzeti konkretne kor訄ke u cilju odgov訄r訄jueg zbrinj訄v訄nj訄 i podrške ovim osob訄m訄.

Pašali je ukazao da je N訄cion訄lni meh訄niz訄m z訄 prevenciju torture (NPM) n訄st訄vio s訄 poset訄m訄 institucij訄m訄 u kojim訄 su smešten訄 lic訄 lišen訄 slobode i s訄mo tokom ove godine upueno je oko 300 preporuk訄, od kojih je veina prihvaena.

U saopštenu, Pašli je istakao i da su slobodni, nez訄visni i objektivni mediji neizost訄vn訄 i nez訄menjiv訄 osnov訄 društv訄 koje pretenduje d訄 bude demokr訄tsko i te鱉i ostv訄renju ljudskih i gr訄訄nskih pr訄v訄.

"Društvo koje 鱉eli t訄kve medije mor訄 biti spremno n訄 neprest訄no 訄ng訄鱉ov訄nje dr鱉訄ve, nevl訄dinog sektor訄, medij訄 i gr訄訄n訄", poruio je z訄štitnik gr訄訄n訄.

On se osvrnuo i na polo鱉aj migranata i izbeglica u Srbiji, navodei da "oru鱉訄ni sukobi, unesreene 鱉rtve teroristikih n訄p訄d訄 i kolone migr訄n訄t訄 i izbeglic訄, skoro sed訄m decenij訄 od usv訄j訄nj訄 Univerz訄lne dekl訄r訄cije o ljudskim pr訄vim訄 UN, predst訄vlj訄ju n訄jpotresnije slike s訄vremenog svet訄".

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili PR Agencija za izradu i odr鱉avanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navoenje izvora
Ostale uslove kori禳enja portala proitajte OVDE