Obrenovac, 18.05.2022

LEKARI OČEKUJU PUNE ORDINACIJE


Izvor: Kurir.rs,Lokalne novine | Obrenovac, 09.09.2019.
Virusi stižu u škole kroz dve nedelje

Foto:Shutterstock
Treće ne­de­lje se­p­te­m­bra oče­ku­je se skok res­pi­ra­tor­nih i dru­gih in­fe­k­ci­ja kod đa­ka jer su već, osim utis­ka s ra­spu­sta, u ško­l­skim klu­pa­ma ra­z­me­ni­li svo­je vi­ru­se i osta­le kli­ce. Le­ka­ri upo­zo­ra­va­ju da se upra­vo ta­da oče­ku­je po­ve­ćan broj pa­ci­je­na­ta, a da su po­se­b­no ugro­že­na de­ca, pa ape­lu­ju na ro­di­te­lje da im ja­ča­ju imu­ni­tet ka­ko bi izbe­gli pet da­na le­ža­nja kod ku­će.

Već po­ku­pi­li svašta

Po­je­di­ni kli­n­ci već su po­ku­pi­li ne­ki vi­rus, a ka­ko ka­žu stru­č­nja­ci, u na­red­nom pe­rio­du oče­ku­je se po­ra­st res­pi­ra­tor­nih in­fe­k­ci­ja. Na­kon po­vra­t­ka sa ra­spu­sta đa­ci su u ško­lu do­ne­li kli­ce iz svog okru­že­nja i de­ca to ra­z­me­nju­ju, kaže za Ku­rir pe­di­ja­tar dr Sa­ša Mi­li­će­vić.

- Ka­ko vre­me bu­de pro­la­zi­lo, te kli­ce će da se izjed­na­če, pa će ma­nje-vi­še svi u ko­le­k­ti­vu ima­ti iste iza­zi­va­če bo­le­sti i ma­nje će se ra­zbo­lje­va­ti. Ovo pro­me­n­lji­vo vre­me veo­ma po­go­du­je vi­ru­si­ma. Po­red to­ga, dos­ta se „ra­z­me­nju­je“ i ba­k­te­ri­ja stre­p­to­ko­ka, če­mu do­pri­no­si i po­le­n­ska ale­r­gi­ja, ko­ju mno­ga de­ca ima­ju. Cu­ri im nos, bri­šu ga ru­ka­ma i ma­ra­mi­ca­ma, a po­tom istim tim ru­ka­ma pre­no­se kli­ce na svo­ju oko­li­nu. Na­rav­no, pre­no­si se i ba­k­te­ri­ja sta­fi­lo­ko­ka - obja­šnja­va dr Mi­li­će­vić.

On isti­če da pos­to­je ne­ke pre­ven­ti­v­ne me­to­de ko­je mo­gu po­mo­ći da se vi­rus izbe­g­ne, a jed­na od njih je da se stal­no bri­še nos i da se ma­ra­mi­ce ba­ca­ju u za­tvo­re­ne kan­te za đu­bre.

- Va­žno je i da se te isko­ri­šće­ne ma­ra­mi­ce ne dr­že u ru­ci ka­ko se mi­kroo­r­ga­ni­z­mi ne bi za­dr­ža­va­li. Va­žno je uno­si­ti što vi­še vo­ća i vi­ta­mi­na, po­se­b­no vi­ta­mi­na C. Bi­t­no je i da se an­ti­bio­ti­ci ne uzi­ma­ju pre­ven­ti­v­no, jer to ne­ma efe­k­ta. Ta­ko­đe, ako je de­te bo­le­sno i ako ima te­m­pe­ra­tu­ru, bi­t­no je da ne ide u ško­lu ili vr­tić zbog se­be i dru­ge de­ce ka­ko se vi­ru­si i ba­k­te­ri­je ne bi ši­ri­li - na­po­mi­nje dr Mi­li­će­vić i do­da­je da vi­ru­sna in­fe­k­ci­ja mo­že da tra­je od dva do pet da­na.

Adenovirusi

Prim. dr Bi­se­r­ka Obra­do­vić, spe­ci­ja­li­sta op­šte me­di­ci­ne, obja­šnja­va da ade­no­vi­ru­sa ima pre­ko 60 vr­sta, kao i da oni da­ju si­m­p­to­me ko­ji su znat­no bla­ži od onih ko­ji da­je vi­rus gri­pa.

- Po­sle le­ta, lju­di ma­nje obra­ća­ju pa­žnju na svoj imu­ni­tet zbog če­ga se, ka­da de­ca kre­nu u ško­lu, vi­ru­si br­že ši­re. De­ca se po­zdra­vlja­ju, gr­le, lju­be, de­le hra­nu, pa se res­pi­ra­tor­ne in­fe­k­ci­je la­k­še ši­re. Mo­gu se ja­vi­ti si­m­p­to­mi u vi­du ki­ja­vi­ce, bo­la u gr­lu, te­m­pe­ra­tu­re, a mo­že da do­đe i do mu­č­ni­ne i di­ja­re­je. Bi­t­no je da ja­ča­mo imu­ni­tet, da uno­si­mo vo­će i po­vr­će, re­dov­no pe­re­mo ru­ke, da se na­spa­va­mo do­vo­lj­no. Sa­ve­tu­je se i fi­zi­č­ka ak­ti­v­nost i pro­ve­tra­va­nje pros­to­ri­ja - za­klju­ču­je dr Obra­do­vić.

SAVETI

- ja­ča­j­te imunitet
- uno­si­te sve­že vo­će i povrće
- re­dov­no pe­ri­te ruke
- ne de­li­te hra­nu sa drugima
- izbe­ga­va­j­te ene­r­ge­t­ske napitke
- do­bro se naspavajte
- što vi­še fi­zi­č­ke aktivnosti
- pro­ve­tra­va­j­te pros­to­ri­je u ko­ji­ma boravite

SIMPTOMI

- kijavica
- bol u grlu
- temperatura
- mučnina
- dijareja

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE