Obrenovac, 02.07.2022

Konkurs za dodelu studentskih nagrada


Izvor: Gradska opstina Obrenovac | Obrenovac, 10.02.2022.
Konkurs za dodelu studentskih nagrada najboljim studentima sa teritorije Gradske opštine Obrenovac u školskoj 2021/2022. godini

Foto:Gradska opstina Obrenovac
Veće gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj dana 09. februara 2022. godine, na osnovu člana 55. Statuta gradske opštine Obrenovac (“Sl. list grada Beograda” broj 98/19 – prečišćen tekst i 144/19-ispravka), člana 18. Odluke o studentskim nagradama (“Sl. list grada Beograda” broj 12/14), člana 3. stava 3. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu stredstava iz budžeta gradske opštine Obrenovac opredeljenih za obrazovanje i vaspitanje VI – 01 br. 020-2/43 od  29.04.2010. godine i VI -02 br. 020-2/47 od 17.05.2011. godine, imajući u vidu član 8. Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu (“Sl. list grada Beograda” br. 119/21 i 6/22), na predlog Komisije za obrazovanje od 08.02.2022. godine, donelo je


ODLUKU


O RASPISIVANJU KONKURSA  ZA DODELU STUDENTSKIH NAGRADA NAJBOLJIM STUDENTIMA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC


U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI


 


I – BROJ NAGRADA


Raspisuje se konkurs za dodelu 50 studentskih novčanih nagrada najboljim studentima osnovnih i master studija akreditovanih fakulteta i visokih škola u školskoj 2021/2022. godini i to 45 nagrada studentima fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija i 5 nagrada studentima akreditovanih privatnih fakulteta.


 


II – USLOVI ZA DODELU


Pravo učešća na Konkursu imaju redovni studenti osnovnih studija od druge godine studija i studenti master studija, koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija, koji nisu izgubili odnosno obnovili ni jednu godinu studija, koji imaju kontinuitet u školovanju (upisan fakultet odmah nakon završetka srednje škole), koji postignu izuzetne rezultate tokom studija tj. studenti sa prosečnom ocenom najmanje 8,50 u toku studija, koji su upisani na akreditovane državne i privatne fakultete i visoke škole Republike Srbije i koji imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Obenovac.


Pravo učešća na Konkursu nemaju zaposleni studenti master studija.


 


III – IZNOS I ISPLATA NOVČANIH NAGRADA


 


Novčana nagrada iznosi 72.000,00 dinara neto po studentu.


Novčana nagrada će se ostvarivati u dva jednaka mesečna iznosa tokom trajanja školske 2021/2022. godine (za devet meseci trajanja školske godine), a isplaćivaće se saglasno prilivu sredstava u budžet Gradske opštine Obrenovac.


Student, za vreme primanja nagrade, obavezuje se: da neće promeniti mesto prebivališta za vreme dobijanja nagrade; da neće otići na školovanje ili na usavršavanje u inostranstvo za vreme dobijanja nagrade bez prethodne pisane saglasnosti davaoca nagrade.


Nagrađenom studentu prestaje pravo na isplatu preostalog dela studentske nagrade ukoliko u toku trajanja školske 2021/2022. godine izgubi status studenta.


 


IV – KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA


Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata su:


uspeh – prosečna ocena iz prethodnog perioda koja se množi brojem 2 i

efikasnost studiranja, koja se iskazuje određenim brojem bodova za godinu studija na koju je student upisan.

Kriterijumi iz prethodnog stava vrednuju se određenim brojem bodova na sledeći način:


prosek ocena se množi sa brojem 2,

bodovi na osnovu upisane godine studija:

Osnovne studije:

2. godina 1 bod

3. godina 2 boda

4. godina 3 boda

5. i ostale godine                3 boda

Master studije:

1. i 2. godina                          3 boda

 


Broj bodova se utvrđuje rang listom.


Konačna rang lista predstavlja zbir bodova.


Po utvrđivanju rang liste, ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji se nalazi na višoj godini studija.


Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova u slučaju iz prethodnog stava, a nalaze se na istoj godini studija, prednost ima onaj kandidat koji ima veću prosečnu ocenu na prethodnoj godini studija.


V – POTREBNA DOKUMENTACIJA


molba za prijavu na Konkurs za dodelu studentskih nagrada najboljim studentima sa teritorije Gradske opštine Obrenovac u školskoj 2021/2022. godini,

fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,

overena fotokopija indeksa – prva strana i strane sa overenim semestrima (overa se vrši kod javnog beležnika),

za studente osnovnih studija i prve godine master studija – uverenje o položenim ispitima sa prethodnih godina osnovnih studija (prosečna ocena za studente osnovnih studija i prve godine master studija biće računata tako što će zbir ocena položenih ispita sa osnovnih studija biti podeljen sa ukupnim brojem položenih ispita); za studente druge godine master studija  – uverenje o položenim ispitima na osnovnim studijama i uverenje o položenim ispitima sa prve godine master studija (prosečna ocena za studente druge godine master studija biće računata tako što će zbir ocena položenih ispita sa osnovnih i prve godine master studija biti podeljen sa ukupnim brojem ispita u toku osnovnih i prve godine master studija),

za studente master studija overena izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je nezaposlen ili uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je lice na evidenciji NSZ-a,

popunjavanje on-line upitnika ”Lokalna akademska mreža” koji se nalazi na sledećem linku http://www.studenti.obrenovac.rs/ Studenti koji su već prijavljeni u ovu bazu nisu obavezni da ponovo popunjavaju upitnik.

Potrebna dokumentacija se predaje Odeljenju za privredu i razvoj preko pisarnice Uprave gradske opštine Obrenovac.


Kontakt osoba –  Milica Vasiljević, 064/832-2679.


 


VI – ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA


Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Gradske opštine Obrenovac i zvaničnom sajtu Gradske opštine Obrenovac.


Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu. Nepotpunu prijavu Komisija za obrazovanje odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba Veću gradske opštine Obrenovac.


 


VII – POSTUPAK


Konkurs po ovoj Odluci sprovešće Komisija za obrazovanje.


Prijem i pregled prispelih prijava i sastavljanje rang liste prijavljenih učesnika konkursa  izvršiće Radna grupa u sastavu:


DRAGAN BLAŽIĆ,

MILICA VASILJEVIĆ i

GORDANA TEŠIĆ.

 


Komisija za obrazovanje po završetku rada Radne grupe iz prethodnog stava, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrdiće Predlog rang liste i istu će objaviti na oglasnoj tabli i na zvaničnom sajtu Gradske opštine Obrenovac.

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na Predlog rang liste Komisiji za obrazovanje u roku od 8 dana od dana objavljivanja Predloga rang liste.

Odluka Komisije za obrazovanje po prigovoru je konačna.

Predlog konačne rang liste sa predlogom studenata za dodelu novčanih nagrada dostavlja se Veću gradske opštine Obrenovac na dalji postupak i odlučivanje.

Veće donosi odluku o dodeli na osnovu predložene rang liste. Odluka Veća je konačna.

Nakon donošenja odluke o dodeli nagrada, ista se objavljuje  na oglasnoj tabli i na zvaničnom sajtu Gradske opštine Obrenovac.


Studenti koji dobiju novčanu nagradu, a imaju ideju iz njihove oblasti studija čiji je cilj unapređenje kvaliteta života na teritoriji Gradske opštine Obrenovac, predlog u vidu seminarskog rada mogu dostaviti GO Obrenovac prilikom preuzimanja studentske nagrade.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE