Obrenovac, 19.08.2022

BROJIMO SITNO


Izvor: kurir.rs,Lokalne novine | Obrenovac, 22.02.2020.
Zakon o poreklu imovine sledee sedmice u parlamentu

Foto:Shutterstock


Skup禳tina Srbije poee 24. februara novu sednicu na ijem e dnevnom redu biti i Predlog zakona o utvrivanju porekla imovine i posebnom porezu.

Predlo鱉eno re禳enje predvia porez od ak 75 odsto ako se utvrdi da neki graanin nije prijavio da je u roku od tri godine uzastopno uveao imovinu za najmanje 150.000 evra.

Izuzetno je va鱉no i to da nema ogranienja u primeni zakona, tako da e nadle鱉ni moi da utvruju da li se neko obogatio u bilo kom trenutku u pro禳losti.

Ispitivae se celokupna imovina pojedinca, naroito nekretnine, udeli u pravnom licu, motorna vozila, plovni objekti i vazduhoplovi, 禳tedni ulozi i gotov novac, a predviene su kazne od 55.000 do dva miliona dinara za one koji u roku koji odredi Poreska uprava ne dostave tra鱉ene podatke.

Narodna skup禳tina razmatrae i Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i lanova njihovih porodica i Predlog zakona o igrama na sreu, koje je podnela Vlada Srbije.

Na dnevnom redu bie Predlog zakona o dopuni Zakona o parninom postupku, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, a narodni poslanici razmatrae i Predlog zakona o utvrivanju injenica o statusu novoroene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodili禳ta u Srbiji.

Narodna skup禳tina razmatrae Predlog zakona o potvrivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za meunarodni prevoz robe drumom (CMR), Predlog zakona o potvrivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) izmeu Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrivanju Konvencije o meunarodnom ostvarivanju izdr鱉avanja dece i drugih lanova porodice.

Pred poslanicima e biti i Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Severne Makedonije o izmeni Sporazuma izmeu Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozakih dozvola, kao i Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane izmeu Vlade Srbije i Vlade Indije.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o potvrivanju Protokola o odreivanju tromene granine take izmeu Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Predlog zakona o potvrivanju Okvirnog vojnog sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Turske, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma o saradnji izmeu Vlade Srbije i Vlade Turske o industriji i tehnologiji, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Maarske o saradnji u oblasti za禳tite 鱉ivotne sredine.

Poslanici e razmatrati i Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaene delatnosti odreenih lanova porodice lanova diplomatsko-konzularnih predstavni禳tava, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Slovake o bavljenju plaenim poslovima lanova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavni禳tvima.

Narodna skup禳tina razmatrae i Predlog zakona o potvrivanju Memoranduma o razumevanju izmeu Vlade Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapo禳ljavanju izdr鱉avanih lica lanova diplomatskih i konzularnih predstavni禳tava, Predlog zakona o potvrivanju Konvencije o kontroli i 鱉igosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u sluaju katastrofa za region Jugoistone Evrope o dogovorima sa zemljom domainom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u sluaju katastrofa za region Jugoistone Evrope.

Takoe, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji izmeu Vlade Srbije i Vlade Turske, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odr鱉ivog upravljanja prekograninim vodama, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, slu鱉benih i zvaninih paso禳a.

Narodni poslanici razmatrae Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma o saradnji izmeu Vlade Srbije i Vlade Turske u oblasti voda, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Turske o saradnji u oblasti veterinarstva, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaenim poslovima izdr鱉avanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehnikog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavni禳tava.

Zatim Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Maarske o saradnji u oblasti odr鱉ivog upravljanja prekograninim vodama i slivovima od zajednikog interesa.

Na dnevnom redu bie i Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Maarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, odr鱉avanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko dr鱉avne granice, Predlog zakona o potvrivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistone Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistone Evrope.

Razmatrae se i Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Azerbejd鱉ana o saradnji u oblasti biljnog karantina i za禳tite bilja, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji, Predlogu zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pru鱉aju u Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pru鱉aju u Crnoj Gori.

Tu su i Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma izmeu Vlade Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma izmeu Vlade Srbije i Vlade Komonvelta Dominike, Predlog zakona o potvrivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehnikoj saradnji u oblasti infrastrukture izmeu Vlade Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koje je podnela Vlada Srbije.

Zasedanje e se odr鱉ati u Domu Narodne skup禳tine, sa poetkom u 10 asova.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili PR Agencija za izradu i odr鱉avanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navoenje izvora
Ostale uslove kori禳enja portala proitajte OVDE