Obrenovac, 20.08.2022

STUDIJA O DELTA SOJU


Izvor: Kurir.rs/R.D./Lokalne novine | Obrenovac, 07.09.2021.
Ne izaziva težu bolest kod dece od ostalih varijanti

Foto:Shutterstock


De­l­ta va­ri­jan­ta ko­ro­na­vi­ru­sa ne iza­zi­va ozbi­lj­ni­je slu­ča­je­ve ko­vi­da 19 kod de­ce i ado­le­sce­na­ta od dru­gih va­ri­jan­ti vi­ru­sa. To se mo­že za­klju­či­ti pre­ma pr­vim po­da­ci­ma iz stu­di­je ko­ju su u pe­tak obja­vi­le ame­ri­č­ke zdra­v­stve­ne vla­sti.

Za­bri­nu­tost zbog efe­ka­ta de­l­ta va­ri­jan­te na mla­de već ne­de­lja­ma ra­ste u SAD zbog sve ve­ćeg bro­ja ho­spi­ta­li­zo­va­ne de­ce. Cen­tri za pre­ve­n­ci­ju i kon­tro­lu bo­le­sti (CDC), glav­na fe­de­ral­na age­n­ci­ja za jav­no zdra­vlje u ze­mlji, prou­ča­va­li su po­da­t­ke pa­ci­je­na­ta ho­spi­ta­li­zo­va­nih zbog ko­vi­da 19 u 99 okru­ga u 14 dr­ža­va.

Age­n­ci­ja je upo­re­di­la pe­riod od po­če­t­ka mar­ta do sre­di­ne ju­na sa onim od sre­di­ne ju­na do kra­ja ju­la, ka­da je de­l­ta pos­tao do­mi­nan­tan u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma. Iz­me­đu ova dva pe­rio­da sto­pa ho­spi­ta­li­za­ci­je za de­cu i mla­de ispod 17 go­di­na po­ve­ća­la se pet pu­ta.

Me­đu­tim, „pro­ce­nat de­ce i ado­le­sce­na­ta ko­ji su pri­mlje­ni u bo­l­ni­cu zbog te­škog obli­ka bo­le­sti“, po­put onih pri­mlje­nih na in­ten­zi­v­nu ne­gu, „bio je sli­čan pre i to­kom va­ri­jan­te de­l­te ko­ja je pos­ta­la do­mi­nan­t­na“.

Osim to­ga, stu­di­ja po­ka­zu­je da va­k­ci­ne do­bro šti­te ado­le­scen­te od de­l­ta va­ri­jan­te, jer je pro­ce­nat ho­spi­ta­li­za­ci­je oko de­set pu­ta ve­ći za ne­va­k­ci­ni­sa­ne. U SAD de­ca od 12 go­di­na mo­gu da do­bi­ju „Fa­j­ze­ro­vu“ va­k­ci­nu. CDC isti­če, me­đu­tim, da je broj te­ških slu­ča­je­va ko­vi­da 19 iz­me­đu sre­di­ne ju­na i kra­ja ju­la kod de­ce i ado­le­sce­na­ta bio pre­ma­li da bi po­re­đe­nja bi­la u pot­pu­nos­ti re­le­van­t­na.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE