Obrenovac, 19.08.2022

PRESTANITE S LOŠIM NAVIKAMA


Izvor: Kurir.rs,Lokalne novine | Obrenovac, 26.02.2020.
Cigareta i kafa ne idu na prazan želudac

Foto:Shutterstock
Pu­ša­či­ma i lju­bi­te­lji­ma ka­fe ne­ma ni­šta sla­đe od ci­ga­re­te uz ju­tar­nju ka­fu.

Ovaj ri­tual po­na­vlja se sva­kog da­na, ali va­žno je na­po­me­nu­ti da uo­p­šte ni­je zdrav. Nai­me, i ka­fa i ci­ga­re­te de­lu­ju kao pri­vi­d­ni sti­mu­lan­si ko­ji čo­ve­ku vr­lo br­zo po­pra­vlja­ju ra­spo­lo­že­nje i či­ne ga bu­d­nim i spre­m­nim za dne­v­nu ak­ci­ju. Ali istra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da to ni­je do­bra ko­m­bi­na­ci­ja, na­ro­či­to uju­tro i na pra­zan sto­mak.

Ci­ga­re­ta na­kon bu­đe­nja najopasnija

Po­zna­to je da su ci­ga­re­te pu­ne ka­n­ce­ro­ge­nih ma­te­ri­ja, a ona ko­ju za­pa­li­te čim se pro­bu­di­te ne­zdra­vi­ja je od svih osta­lih ko­je po­pu­ši­te to­kom da­na. Nai­me, pu­ša­či ko­ji za­pa­le od­mah na­kon bu­đe­nja ima­ju dva pu­ta vi­še ka­n­ce­ro­ge­nih ma­te­ri­ja u kr­vi od pu­ša­ča ko­ji ci­ga­re­tu uz­mu na­kon po­la sa­ta. Sta­ti­sti­ka ka­že da 32 od­sto pu­ša­ča pr­vu ci­ga­re­tu za­pa­li u pr­vih pet mi­nu­ta na­kon bu­đe­nja, 31 od­sto od 6. do 30. mi­nu­ta, 18 od­sto od 31. do 60, a 19 od­sto na­kon sat vre­me­na.

Ka­fa na pra­zan že­lu­dac iza­zi­va gastritis

Ispi­ja­nje ka­fe na pra­zan že­lu­dac ra­no uju­tro sti­mu­li­še izlu­či­va­nje hlo­ro­vo­do­ni­č­ne ki­se­li­ne u pro­bav­nom tra­k­tu, što mo­že bi­ti veo­ma pro­ble­ma­ti­č­no za oso­be sklo­ne ga­stri­ti­su. Ka­fa na­ta­šte ni­je do­bra ni za zdra­ve lju­de jer mo­že iza­zva­ti pro­ble­me - od na­du­tos­ti, pre­ko iri­ta­ci­je i upa­le cre­va, pa i do či­ra na že­lu­cu, ko­ji če­sto uzro­ku­je ba­k­te­ri­ja he­li­ko­ba­k­ter pi­lo­ri. Ki­se­li­ne ko­je ovan na­pi­tak sa­dr­ži i stva­ra mo­gu da osla­be za­šti­t­ni sloj že­lu­ca i da ola­k­ša­ju na­se­lja­va­nje ovog pa­to­ge­na.

Kad je vre­me za pr­vu kafu

Istra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je na­j­bo­lje vre­me za pr­vu ka­fu sat vre­me­na na­kon bu­đe­nja i oba­ve­zno po­sle do­ru­č­ka (iz­me­đu 9.30 i 11.30). Nai­me, kad se pro­bu­di­mo, ko­li­či­na ko­r­ti­zo­la u kr­vi (ko­ji pod­sti­če bu­d­nost) još su vi­so­ke. Za­to je ovaj na­pi­tak na­j­bo­lje po­pi­ti ka­da on pa­d­ne. U su­pro­t­nom, dej­stvo ka­fe će sla­bi­ti, stvo­ri­će se ot­por­nost, pa će nam s vre­me­nom za isti uči­nak tre­ba­ti ve­ća ko­li­či­na.

UŽA­SNA KOMBINACIJA

I za kraj, da vam po­kva­ri­mo uži­tak ko­ji vam do­no­si omi­lje­na ko­m­bi­na­ci­ja, na­ve­šće­mo re­zu­l­ta­te stu­di­je iz 2004. go­di­ne. Nai­me, nau­č­ni­ci iz Gr­č­ke ot­kri­li su da ci­ga­re­te, ka­da se ko­n­zu­mi­ra­ju isto­vre­me­no s ka­fom, uzro­ku­ju ve­ću tvr­do­ću ar­te­ri­ja ne­go kad se ko­n­zu­mi­ra­ju odvo­je­no, u ra­zli­či­to vre­me. Pro­me­ne na kr­v­nim su­do­vi­ma ote­ža­va­ju ci­r­ku­la­ci­ju kr­vi i de­lu­ju izu­ze­t­no ne­po­vo­lj­no na sr­ce.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE